Giới thiệu sách mới: Cõi Việt

Cõi Việt là cuốn sách tập hợp 45 bài viết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam
của nhà báo, Ts sử học Trần Đức Anh Sơn đã viết và in trên hai tạp chí: Heritage và Heritage Fashion của Vietnam Airlines từ năm 2010 đến năm 2018.

Trả lời